La titulació CAPITÀ D'IOT permet el govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació sense límits geogràfics. Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.

Per obtenir la titulació cal fer d'un examen teòric i unes pràctiques homologades de seguretat de navegació de 48 hores de durada. Estàs pràctiques s'han de fer en una escola homologada , com ho és la Escola Port , que serà qui avaluï i certifiqui que han estat realitzades correctament.

Atribucions complementàries :

Govern d'embarcacions a vela, sempre i quan es realitzin les pràctiques homologades de vela de 16 hores de durada. Aquestes pràctiques si s'han realitzat prèviament per a les titulacions PNB, PER o patró de iot ja no serà necessari tornar a realitzar per el Capità de Iot.

 • Ser major de 18 anys.
 • Tenir aprovat el patró de iot i realitzades les pràctiques obligatòries d'aquesta titulació.
 • Aprovar l'examen teòric corresponent de capità de iot.
 • Aportar un certificat mèdic en vigor. Veure convenis amb Escola Port.
 • Acreditar haver realitzat unes pràctiques obligatòries bàsiques de seguretat i navegació de 48 hrs de capità de iot.
Reservar plaça

  Material Necessari:

 • DNI original i certificat mèdic.
 • Llapis i goma d'esborrar, compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d'angles, bolígraf, calculadora (no hauria de ser programable).
 • L'examen es compon de 40 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna, i una durada màxima de 2 hores i mitja.

  L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració:

 • a) Globalment. Per aconseguir l'aprovades s'haura Respondre correctament un mínim de 28 preguntes, no permetent-se en certes matèries, superar un nombre màxim d'error: - De teoria de navegació, Màxim 5 errors permesos. - De Càlculs de navegació, Màxim 4 errors permesos.
 • b) Per Mòduls temàtics. Es podrà aconseguir el aprovades per Mòduls, sempre i Quan se superen els Criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d 'ACORD als Criteris de la següent taula. El aprovada del mòdul es conservarà durante les dues Següents Convocatòries en què l'administració competent realitzi exàmens de capità de iot. El aprovada per Mòduls només serà vàlid en els àmbits exclusiva de cada Administració amb competències.

(Tot el desenvolupament dels punts anteriors es pot veure amb detall al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83025)

Inscriu-te