Certificat d'especialitat.

Curs teòric i pràctic que capacita l'alumne per al maneig, en diferents circumstàncies i condicions meteorològiques d'embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids. Manejar els dispositius de salvament i fer-se càrrec d'una embarcació de supervivència i bots de rescat no ràpids. Operar el motor d'una embarcació de supervivència. Organitzar els supervivents dins d'embarcació de supervivència un cop realitzat l'abandonament.


Dirigit a capitans i oficials de pont i màquines de vaixells de passatge. Capitans i oficials de pont i màquines de vaixells mercants d'arqueig brut superior de 75 GT. Capitans i oficials de pont i màquines de vaixells pesquers de més de 20 metres d'eslora, i en general al personal que tingui assignat funcions en el maneig d'embarcacions de supervivència i bots de rescat.

Certificat necessari per als patrons de pesca i també és un dels certificats necessaris per obtenir el Patró Professional d'Embarcacions d'Esbarjo (PPER).

El curs és presencial i la seva durada és de 32 hores, de les quals, 18 hores són de contingut teòric i 14 hores de contingut pràctic.

Només es permet falta d'assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs d'Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids) d'acord amb el conveni de formació STCW, el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • Mesures a adoptar en una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i després de la posada a flotació.
 • Maneig del motor d'una embarcació de supervivència.
 • Organització dels supervivents i l'embarcació de supervivència.
 • Utilització dels dispositius de localització: equips de comunicacions, senyalització i senyals pirotècnics.

Normativa:

Art. 5 Ordre FOM / 2296 / 2002.
Annex I Ordre FOM / 2296 / 2002.
Secció A - VI / 2-1 Codi de formació (Quadre A- VI / 3)
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Certificat de Formació Bàsica.
Dimarts 10 de octubre
De 10:00h a 19:00h

Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids)" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
 • ustificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".