Certificat d'especialitat.

El curs, teòric i pràctic, d'Escola Port té com a objectiu la formació de l'alumne en les normes de competència per prendre consciència i contribuir col·lectivament dels aspectes relacionats amb la protecció marítima i adquirir les competències bàsiques relacionades amb informar dels esdeveniments que afectin la protecció, inclosos temptatives i atacs de pirates o lladres armats, determinar els procediments que s'han de seguir quan reconeguin una amenaça per a la protecció i participar en els procediments d'emergència i contingència relacionats amb la protecció d'acord amb el codi ISPS (codi adoptat per la OMI, per establir un marc internacional de cooperació per detectar amenaces i adoptar mesures preventives).

Es requerirà la possessió del certificat d'especialitat en Formació Bàsica en Protecció Marítima a tot tripulant de vaixells mercants que hagin de disposar del Certificat de Protecció dels Vaixells i de les Instal·lacions Portuàries, i que no disposin del Certificat d'Oficial de Protecció del Vaixell.

Dirigit al personal que hagi d'assumir tasques i responsabilitats concretes en matèria de protecció, de conformitat amb el que disposa el pla de protecció del vaixell.

El curs és presencial. Només es permet falta d'assistència del 10% a la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Té una durada de 8 hores repartides en 5 mòduls, amb 6 hores de teoria i 2 hores de pràctiques.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima d'acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • Incrementar la protecció marítima mitjançant presa de consciència i manteniment de les condicions establertes en un pla de protecció.
 • Reconeixement dels riscos i les amenaces per a la protecció.
 • Realització d'inspeccions periòdiques i reconeixement de les amenaces per a la protecció.
 • Comprensió de la necessitat de mantenir la presa de consciència i la vigilància a bord.
 • Utilització de l'equip i sistemes de protecció.
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Certificat de Formació Bàsica.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Formació Bàsica en Protecció Marítima" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Formació Bàsica en Protecció Marítima", segons l'ordre corresponent, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".
No hi ha cursos programats