Curs, teòric i pràctic que té com a objectiu preparar l'alumne davant les situacions d'emergència a bord i per donar resposta aplicant de forma immediata els procediments i actuacions que redueixin al mínim els possibles perills en matèries de lluita contra incendis, salvament , supervivència i prevenció d'accidents a bord.

El certificat d'especialitat en Formació Bàsica en Seguretat és obligatori per poder treballar a bord d'una embarcació civil, independentment de la seva categoria i càrrec, d'acord amb el que disposa l'Ordre FOM / 2296/2002 sobre Formació Bàsica: "Es requerirà la possessió del Certificat de Formació Bàsica a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils, així com a aquells als quals se'ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre d'Obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d'Emergències de a Bord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat "

També forma part dels certificats necessaris per obtenir la titulació de Patró Professional d'Esbarjo (PPER).

El emet la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i està ratificat per l'Organització Marítima Internacional (OMI) pertanyent a Nacions Unides.

El curs és presencial i té una durada de 70 hores de les quals 45 hores són de contingut teòric i 25 hores de pràctiques.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Formació Bàsica en Seguretat d'acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Supervivència en el mar en cas d'abandonament del vaixell.
 • Prevenció i lluita contra incendis primer nivell.
 • Adopció de normes mínimes de competència en primers auxilis.
 • Seguretat personal i responsabilitats socials.
Normativa: Art. 5 Ordre FOM / 2296 / 2002.
Annex I Ordre FOM / 2296 / 2002.
Secció A VI / 1 Codi de Formació (Quadre A- VI / 1-1).
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Formació Bàsica en Seguretat" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:


Llibreta Marítima:

La Llibreta Marítima és el document oficial d'identitat del marí, acceptat internacionalment, en el qual es registren els embarcaments i desembarcaments del titular.

La expedeix la DGMM i s'ha de sol·licitar a la Capitania Marítima.

Per a la seva obtenció la persona interessada ha de tenir un títol nàutic professional o un certificat d'especialitat marítima (com el Certificat d'especialitat de Formació Bàsica).

Serveix per:
 • Embarcar en qualsevol vaixell civil com a tripulant.
 • Sol·licitar assistència mèdica en qualsevol ciutat portuària, espanyola o estrangera.
 • Beneficiar-se de revisions mèdiques a l'Institut Social de la Marina.
 • Pernoctar en les nombroses cases del mar situades a la majoria de ciutats portuàries d'Espanya, abonant una quantitat simbòlica pels seus serveis.
 • Sol·licitar repatriació en casos d'urgència o necessitat.
 • Inserir o sol·licitar ofertes d'ocupació mitjançant els diferents mitjans de què disposa l'ISM.

Per poder embarcar s'ha de superar un reconeixement mèdic d'embarcament marítim (gratuït) realitzat en Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, pertanyent a la Seguretat Social.