Títol professional.

Curs teòric i pràctic de formació per a la titulació nàutica professional de Patró Portuari que prepara l'alumne en la planificació i direcció d'una travessia costanera i determinar la situació de forma segura. Realitzar una guàrdia de navegació segura. Controlar el funcionament del vaixell i la cura de les persones a bord, amb la qual cosa podrà exercir com a patró de vaixells mercants arqueig brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions a no més de 3 milles d'un port i que transportin un màxim de 150 passatgers.

Es poden exercir simultàniament les funcions de patró i cap de màquines, sempre que el vaixell compti amb els automatismes adequats i la potència no sobrepassi els 375 kW en un sol motor, o el doble en dues o més motors.

El curs és presencial i la seva durada és de 150 hores, de les quals, 120 hores són de contingut teòric a les aules d'Escola Port a la Vila Olímpica de Barcelona i 30 hores de contingut pràctic en embarcacions homologades de l'Escola Port al Port Olímpic de Barcelona. Només es permet falta d'assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Patró Portuari d'acord amb el Conveni de formació STCW-78/95/10 el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • Coneixements de pont i màquines navals.
 • Planificació de la derrota.
 • Navegació marítima.
 • Construcció naval.
 • Estabilitat i hidrostàtica.
 • Estiba.
 • Reglaments per prevenir els abordatges.
 • Abalisament marítim.
 • Seguretat a la mar.
 • Instal·lacions energètiques del vaixell.
 • Màquines navals.
 • Anglès marítim.
 • Control de multituds.
 • Dret marítim.
 • cabullería.
 • Seguretat del treball a bord.


Normativa

Articles 10, 26, 27, 28, 30, 32, 33, disposició transitòria segona, disposició addicional primera i tercera del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant (BOE núm. 159, del 2 de juny de 2009). Ordre de 21.06.01 sobre targetes professionals (BOE de 10.07.01). Ordre FOM / 1836/2005 per la qual es modifica l'Ordre de 21/6/01. Ordre FOM / 2296/2002 de 4 de setembre. Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar STCW 78-95-10. Codi de Formació, Titulació i Guàrdia per a la gent de mar Secció A-II / 3 i quadre.
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 20 anys.
 • Certificat de Formació Bàsica.
 • Certificat d'Operador restringit del SMSSM.
 • Certificat de Formació sanitària específica inicial.
Dilluns 20 de novembre
De 10:00h a 14:00h

Per sol·licitar l'expedició de la titulació de "Patró Portuari" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma: qual
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Patró Portuari", segons l'Ordre corresponent, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".
 • Acreditar un període d'embarcament en vaixells civils espanyols d'arqueig brut superior a 5 GT i potència superior a 100 kW, no inferior a 12 mesos (almenys 6 mesos en el servei de pont i 6 mesos en el servei de màquines).
 • Reconeixement mèdic d'embarcament marítim, en vigor, realitzat per ISM.