Les pràctiques homologades de seguretat navegació (8hrs) i de radiocomunicacions (4hrs) són obligatòries per a l'obtenció del títol. Les de pràctiques de vela (16 hrs) no són obligatòries per obtenir la titulació.

En el cas de voler obtenir l'habilitació per al govern d'embarcacions a vela s'hauran de realitzar unes pràctiques de vela d'una durada no inferior a les 16 hores. Aquestes pràctiques de Vela només s'han de fer en una ocasió i són vàlides per a la resta de titulacions, igual que les de ràdio-operador de curt abast.

L'alumne podrà optar per realitzar en lloc de les pràctiques de radiocomunicacions, el realitzar el curs de ràdio-operador de curt abast (12 hores), amb l'avantatge que aquestes pràctiques li serviran per a la resta de les titulacions superiors i no haurà de tornar a realitzar-les.

Totes les pràctiques es realitzen a la base de Escola Port al Port Olímpic de Barcelona, igual que els cursos presencials.

Totes les pràctiques homologades poden realitzar-se abans de l'examen teòric o després (màxim 18 mesos).

Les pràctiques homologades de seguretat i navegació es realitzen al Port Olímpic de Barcelona en una embarcació homologada de l'Escola Port Barcelona. Tenen una durada de 8 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parada d'1 hores a les 4 hores.

Temari:

 • Check-list abans de salpar.
 • Previsió de la informació meteorològica.
 • Revisió del Material de seguretat: armilles, cèrcol salvavides, senyals pirotècnics.
 • Ús de caps: realització de nusos, utilització de les amarres.
 • Maniobres d'atracament i desatracament.
 • Aplicació de les regles de rumb i govern.
 • Reglament Internacional per a prevenir els abordatges (RIPA).
 • Prendre Marcatge i Demores.
 • Maniobra d'home a l'aigua (M.O.B.).
 • Maniobra de Fondeig.
Reservar plaça

Els cursos de formació en radiocomunicacions per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica, tindran una durada mínima de 4 hores, de les quals, almenys 2 hores seran pràctiques amb simuladors.

Les pràctiques de radiocomunicacions es realitzen a l'aula de ràdio de l'Escola Port, en la seva base del Port Olímpic de Barcelona on s'imparteixen els cursos teòrics i les pràctiques de navegació.

Temari:

 • Apartat A. Coneixement general de les radiocomunicacions en el servei mòbil marítim. Coneixement pràctic detallat i aptitud per utilitzar els equips de radiocomunicacions.
 • Apartat B. Coneixement pràctic detallat i aptitud per utilitzar els equips de radiocomunicacions.

(El contingut detallat d'aquestes pràctiques vaig poder veure al BOE Núm. 247 dissabte 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83046)

Inscriu-te

Les pràctiques reglamentàries de navegació a vela s'han de fer en un veler de més de 6 metres d'eslora, es faran en règim de singladura, sent la seva durada mínima de 16 hores (una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació ).

La Escola Port compte en la seva base del Port Olímpic amb dues unitats de velers de 10 mts homologats per la Generalitat de Catalunya per a la realització d'aquestes pràctiques homologades de navegació a vela . Ambdues embarcacions estan equipades amb tots els elements electrònics i de seguretat que obliga l'actual normativa, a més de la seva corresponent assegurança a tot risc i per a tots els tripulants.

Aquestes pràctiques homologades de vela es poden convalidar per a la resta de les titulacions. Només cal realitzar una vegada.

  Temari:

 • Apartat 1. Teoria de la navegació a vela
 • Apartat 2. Eixàrcia i espelmes
 • Apartat 3. Maniobra a vela I
 • Apartat 4. Maniobra a vela II
 • Apartat 5. Maniobra a vela III
 • Apartat 6. Maniobra a vela avançada.
 • Apartat 7. Maniobres de seguretat
 • Apartat 8. Seguretat en la navegació a vela

(El contingut detallat de cada punt es pot veure al BOE Núm. 247,11 d'octubre de 2014 Secc. I. Pàg. 83066)

  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior al 95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, està ja no podrà canviar llevat que sigui per causa de força major demostrable *.Si un alumne no es presenta no podrà evaluársele i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça. Per aquesta raó l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un% de l'import de la pràctica quan tornin a presentar-se. els imports d'aquesta penalització són de 25 € per a les pràctiques de Ràdio i de 50 € per a les de Motor (seguretat i navegació) i de Vela.

* Causes de força major: Malaltia, accident, etc.