Les pràctiques homologades de seguretat navegació (8hrs) i de radiocomunicacions (4hrs) són obligatòries per a l’obtenció del títol. Les de pràctiques de vela (16 hrs) no són obligatòries per obtenir la titulació.

En el cas de voler obtenir l’habilitació per al govern d’embarcacions a vela s’hauran de realitzar unes pràctiques de vela d’una durada no inferior a les 16 hores. Aquestes pràctiques de Vela només s’han de fer en una ocasió i són vàlides per a la resta de titulacions, igual que les de ràdio-operador de curt abast.

L’alumne podrà optar per realitzar en lloc de les pràctiques de radiocomunicacions, el realitzar el curs de ràdio-operador de curt abast (12 hores), amb l’avantatge que aquestes pràctiques li serviran per a la resta de les titulacions superiors i no haurà de tornar a realitzar-les.

Totes les pràctiques es realitzen a la base de Escola Port al Port Olímpic de Barcelona, igual que els cursos presencials.

Totes les pràctiques homologades poden realitzar-se abans de l’examen teòric o després (màxim 18 mesos).


Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.Reservar plaça

Les pràctiques de seguretat i navegació -MOTOR-es realitzen al Port Olímpic de Barcelona en una embarcació homologada de Escola Port. Tenen una durada de 8 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parada d'1 hora cada 4 hores.

Temari:

 • Check-list abans de salpar.
 • Previsió de la informació meteorològica.
 • Revisió del Material de seguretat: armilles, cèrcol salvavides, senyals pirotècnics.
 • Ús de caps: realització de nusos, utilització de les amarres.
 • Maniobres d'atracament i desatracament.
 • Aplicació de les regles de rumb i govern.
 • Reglament Internacional per a prevenir els abordatges (RIPA).
 • Prendre Marcatge i Demores.
 • Maniobra d'home a l'aigua (M.O.B.).
 • Maniobra de Fondeig.

La formació en radiocomunicacions per a l'obtenció del títol de Patró de navegació bàsica, tindran una durada mínima de 4 hores, de les quals, almenys 2 hores seran pràctiques amb simuladors.

Les pràctiques de radiocomunicacions es realitzen a l'aula de ràdio de Escola Port, al Port Olímpic de Barcelona, on s'imparteixen els cursos teòrics i les pràctiques de navegació.

Temari:

 • Apartat A. Coneixement general de les radiocomunicacions en el servei mòbil marítim. Coneixement pràctic detallat i aptitud per utilitzar els equips de radiocomunicacions.
 • Apartat B. Coneixement pràctic detallat i aptitud per utilitzar els equips de radiocomunicacions.

(El contingut detallat d'aquestes pràctiques vaig poder veure al BOE Núm. 247 dissabte 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83046)

Les pràctiques reglamentàries de navegació a vela s'han de fer en un veler de més de 6 metres d'eslora, es faran en règim de singladura, sent la seva durada mínima de 16 hores (una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació ).

Escola Port, al Port Olímpic, compte amb dos velers de 10 m homologats per la Generalitat de Catalunya per a la realització d'aquestes pràctiques homologades de navegació a vela . Ambdues embarcacions estan equipades amb tots els elements electrònics i de seguretat que obliga l'actual normativa, a més de la seva corresponent assegurança a tot risc i per a tots els tripulants.

Aquestes pràctiques de vela es poden convalidar per a la resta de les titulacions. Només cal realitzar una vegada.

  Temari:

 • Apartat 1. Teoria de la navegació a vela
 • Apartat 2. Eixàrcia i espelmes
 • Apartat 3. Maniobra a vela I
 • Apartat 4. Maniobra a vela II
 • Apartat 5. Maniobra a vela III
 • Apartat 6. Maniobra a vela avançada.
 • Apartat 7. Maniobres de seguretat
 • Apartat 8. Seguretat en la navegació a vela

(El contingut detallat de cada punt es pot veure al BOE Núm. 247,11 d'octubre de 2014 Secc. I. Pàg. 83066)

  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior al 95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, està ja no podrà canviar llevat que sigui per causa de força major demostrable *.Si un alumne no es presenta no podrà evaluársele i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça. Per aquesta raó l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un% de l'import de la pràctica quan tornin a presentar-se. els imports d'aquesta penalització són de 25 € per a les pràctiques de Ràdio i de 50 € per a les de Motor (seguretat i navegació) i de Vela.

* Causes de força major: Malaltia, accident, etc.