Les legislacions de la majoria dels països marítims requereixen que tota la gent de mar estigui en possessió d’un certificat mèdic d’embarcament marítim vàlid.

La gent de mar s’ha de sotmetre a reconeixements mèdics per tal de reduir els riscos que puguin plantejar a altres membres de la tripulació ia l’efecte de la seguretat el funcionament del vaixell, així com també per preservar la seva pròpia seguretat i salut. A més, el Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (Conveni de Formació STCW) preveu que tots els marins en possessió d’un títol i / o certs certificats d’especialitat expedit en virtut del que estipula el Conveni que prestin servei en el mar també hauran de posseir un certificat mèdic d’embarcament marítim vàlid expedit de conformitat amb el que disposa la regla i / 9 i la secció AI / 9 del Codi de Formació.

Quins són els requisits mèdics de l’certificat mèdic de embarcament marítim?

A l’Estat Espanyol per a tots dos casos existeix el dret a realitzar gratuïtament el reconeixement mèdic de l’Institut Social de la Marina, principalment establert per tothom que disposin de nacionalitat espanyola.

Per tant, hi ha dues situacions en les quals es necessita realitzar i obtenir el certificat mèdic d’embarcament marítim el qual a Espanya es realitza a través de l’Institut Social de la Marina.

1. Per a l’embarcament com a requisit indispensable obtenir el APTE per a l’exercici de les funcions que s’hagin de desenvolupar a bord

En l’actualitat, per obtenir la revisió mèdica, l’ISM requereix a tot marí de nacionalitat espanyola  que aporti el seu certificat de formació bàsica en seguretat marítima i la llibreta marítima. 

Respecte als estrangers que no poden presentar el certificat de reconeixement mèdic d’embarcament marítim realitzat per l’Institut Social de la Marina per residir titular a l’estranger o no tenen dret a això per navegar en vaixells estrangers o per ser estrangers que no naveguen en vaixells de bandera espanyola, els seran vàlids els certificats estesos en els seus països de residència o els que se’ls exigeixin per navegar en els vaixells en què embarquen.

Per a l’accés a vaixells de bandera espanyola serà necessari per a l’embarcament disposar prèviament d’un precontracte laboral.

2. Per a l’expedició de certs certificats d’especialitat i titulacions de la marina mercant

Per marins amb nacionalitat espanyola, com en el cas anterior, n’hi ha prou amb sol·licitar revisió mèdica amb el certificat de formació bàsica en seguretat marítima i llibreta marítima

Per als marins que no disposin de nacionalitat espanyola es requereix disposar d’una revisió mèdica atorgada per un organisme oficial d’un altre país o d’el propi ISM.

Tenint en compte tot això anterior, tindran dret a accedir a el reconeixement mèdic d’embarcament marítim que es realitza a l’Institut Social de la Marina per a aquests fins els que no tot i no disposar d’un certificat estès al seu país d’origen com s’indica en la disposició addicional esmentada, justifiquin que ho requereixen per obtenir alguna de les titulacions o certificats d’especialitat de la marina mercant, mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’imprès oficial de “Sol·licitud de titulacions professionals i certificats d’especialitat” degudament signat i registrat per una Capitania marítima.

 Els cursos nàutics professionals i certificats d’especialitat que requereixen de certificat mèdic per a la seva expedició són els següents:

a) Capità de la marina mercant.

b) Pilot de primera de la marina mercant.

c) Pilot de segona de la marina mercant.

d) Patró d’altura.

e) Patró de litoral.

f) Patró portuari.

g) Cap de màquines de la marina mercant.

h) Oficial de màquines de primera de la marina mercant.

i) Oficial de màquines de segona de la marina mercant.

j) Oficial electrotècnic de la marina mercant.

k) Mecànic major naval.

l) Mecànic naval.

m) Oficial radioelectrònic de primera de la marina mercant.

n) Oficial radioelectrònic de segona de la marina mercant.

o) Operador General d’el Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (SMSSM).

p) Operador Restringit de el Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (SMSSM).

q) Vaixells de Passatge

I Patró professional d’embarcacions d’esbarjo (disposició addicional cinquena).

Tots els nostres alumnes reben a Escola Port assessorament abans, durant i després de la seva formació perquè no només els seus tràmits puguin realitzar-los sense dificultats, sinó per poder també facilitar-los l’accés al sector.

El nostre objectiu principal és que tots i cadascun dels nostres alumnes vegin en el sector marítim les oportunitats que el mar els pot oferir amb dedicació i formació.