Títol Professional de Patró Portuari.

Curs teòric i pràctic de formació per a la titulació nàutica professional de Patró Portuari que prepara l’alumne en la planificació i direcció d’una travessia costanera i determinar la situació de forma segura. Realitzar una guàrdia de navegació segura. Controlar el funcionament del vaixell i la cura de les persones a bord, amb la qual cosa podrà exercir com a patró de vaixells mercants arqueig brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions a no més de 3 milles d’un port i que transportin un màxim de 150 passatgers.

Es poden exercir simultàniament les funcions de patró i cap de màquines, sempre que el vaixell compti amb els automatismes adequats i la potència no sobrepassi els 375 kW en un sol motor, o el doble en dues o més motors.

Patrón Portuario - prácticas - FP del MAR - Escola Port

El curs és presencial i la seva durada és de 150 hores, de les quals, 110 hores són de contingut teòric a les aules d’Escola Port a la Vila Olímpica de Barcelona i 40 hores de contingut pràctic en embarcacions homologades de l’Escola Port al Port Olímpic de Barcelona.

Només es permet falta d’assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s’ha de completar en la seva totalitat.

PATRON PORTUARIO - recorrido de formación - Escola Port | Formación Profesional del Mar - Barcelona

Aconsegueix la teva titulació en el menor temps i al millor preu amb els nostres PACKS DE FORMACIÓ que combinen diversos certificats requerits per treballar en el sector marítim.

Consulta el calendari i reserva la teva plaça.

Escola Port | Formación Profesional del Mar, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Patró Portuari d’acord amb el Conveni de Formació STCW el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.


Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.


Reservar plaça

 • Coneixements de pont i màquines navals.
 • Planificació de la derrota.
 • Navegació marítima.
 • Construcció naval.
 • Estabilitat i hidrostàtica.
 • Estiba.
 • Reglaments per prevenir els abordatges.
 • Abalisament marítim.
 • Seguretat a la mar.
 • Instal·lacions energètiques del vaixell.
 • Màquines navals.
 • Anglès marítim.
 • Control de multituds.
 • Dret marítim.
 • cabullería.
 • Seguretat del treball a bord.


Normativa

Articles 10, 26, 27, 28, 30, 32, 33, disposició transitòria segona, disposició addicional primera i tercera del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant (BOE núm. 159, del 2 de juny de 2009). Ordre de 21.06.01 sobre targetes professionals (BOE de 10.07.01). Ordre FOM / 1836/2005 per la qual es modifica l'Ordre de 21/6/01. Ordre FOM / 2296/2002 de 4 de setembre. Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar STCW 78-95-10. Codi de Formació, Titulació i Guàrdia per a la gent de mar Secció A-II / 3 i quadre.
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 20 anys.
CursModalitatIniciMés info.
Patró Portuari18:30 a 22:30 hMar. | Dim. 12
Reservar plaça
VEURE CALENDARI DE TOTS ELS CURSOS
Per sol·licitar l'expedició de la titulació de "Patró Portuari" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma: qual
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Certificat mèdic nàutic expedit per l'ISM.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Patró Portuari", segons l'Ordre corresponent, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".
 • Acreditar un període d'embarcament en vaixells civils espanyols d'arqueig brut superior a 5 GT i potència superior a 100 kW, no inferior a 12 mesos (almenys 6 mesos en el servei de pont i 6 mesos en el servei de màquines).
 • Reconeixement mèdic d'embarcament marítim, en vigor, realitzat per ISM.