Curs teòric i pràctic en el qual es forma a l'alumne en matèria de primers auxilis i en tècniques d'infermeria bàsiques que li capacitaran per a l'atenció immediata a malalts i accidentats a bord, en el maneig de la farmaciola del vaixell i en la tècnica de la consulta mèdica per ràdio.

Dirigit a oficials encarregats de la guàrdia en cambra de màquines, capitans, patrons i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells obligats a portar la farmaciola A o B.

El curs és presencial amb una durada de 40 hores, de les quals, 18,5 hores són de contingut teòric i 21,5 hores de contingut pràctic.

Només es permet falta d'assistència del 10% part teòrica. La part pràctica s'ha de completar en la seva totalitat.

Escola Port, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Formació sanitària específica avançada d'acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 • Recursos sanitaris per als marins.
 • Estructura i funcions del cos humà.
 • Història clínica elemental i examen del pacient.
 • Asfíxia i parada cardíaca.
 • Hemorràgies i xoc.
 • Ferides.
 • Cremades i congelacions.
 • Trastorns ambientals per fred i calor.
 • Intoxicacions a bord.
 • Esquinços, luxacions i fractures.
 • Transport de ferits.
Normativa:
 • ORDRE PRE / 646/2004, DE 5 DE MARÇ. (BOE Nº 62)
 • RESOLUCIÓ DE 22 DE JULIOL DE 2005. (BOE Nº 201)
 • R.D. 1216/1997, de 18 de juliol
 • R.D. 258/1999, de 12 de febrer STCW / 95-10
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.
 • Certificat de Formació Bàsica.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Formació sanitària específica avançada" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Formació sanitària específica avançada", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".