08 gen.

2018

El nou marc normatiu ofereix la possibilitat per part les persones que ostenten la titulació de capità de iot l’oportunitat d’associar a aquesta titulació atribucions amb caràcter professional (PPER) en l’àmbit de la nàutica d’esbarjo, un cop superada la prova d’aptitud en matèria de reglamentació que es realitzarà en l’exercici de la competència avaluadora que per ara resideix a la DGMM.Per això des de l’Escola Port / Formació Professional del Mar hem dissenyat un format de curs adaptat a la consecució d’aquests objectiu. La idea és ajudar a l’alumne a aprovar l’examen teòric optimitzant la inversió en temps i en altres recursos personals, que d’una altra manera podria portar-li a una llarga i costosa tasca individual.

Encara que l’últim esforç el faci sempre l’alumnat, enfrontar-nos aquests moments no és el mateix si es fa amb les eines que des d’aquí dotem per entendre i disgregar el conjunt de conceptes i continguts, ja que a vegades la norma legal no és de fàcil comprensió.

Val a dir que la densitat de continguts recollits en la normativa parteix de tres punts clau:

1r El legislador com a tal a l’hora de regular un àmbit determinat el veu des d’un prisma purament teòric-jurídic no estant realment en la realitat física subjacent, de manera que la interpretació del que legisla requereix per part del personal docent multitud d’aclariments per no caure de vegades en contradiccions i absurds que ens portarien a donar en molts casos voltes en cercle sobre un determinat concepte. Cal un profund coneixement pràctic per part del formador per poder fer veure la realitat de certs conceptes escrits a la norma. De fet, la norma és sovint aplicada amb matisos diferents per part de les deferents unitats administratives tant centrals com perifèriques, el que porta a l’administrat a no només conèixer-la l sinó a aproximar-se al criteri en la seva aplicació.

2n Els continus canvis normatius i modificacions legislatives de normes que, encara que no derogades si es troben desfasades porten a l’addició d’esmenes puntuals que enterboleixen la seva comprensió, per això una guia concreta i definida que conceptes són els importants i des que punts de vista escometre’ls és fonamental, tasca que sense dubteu també li correspondrà al docent.

3r Finalment, i en la línia que ens és habitual, cal fer una inversió de temps, aquesta no es resumeixi a la idea d’aprovar un examen, sinó a formar, que aquesta és la funció d’una escola. Amb la qual cosa, els conceptes tractats ens permetran tenir una visió en conjunt de la normativa legal que empara la nostra posterior activitat professional i per tant associada a una responsabilitat que no podem eludir en l’exercici del nostre treball, tant pel que es refereix a obligacions com a drets.

En resum, una síntesi clara i concisa de tots els continguts que ens porten a la seva comprensió just a la profunditat necessària per poder atendre l’exigència de l’examen és garantia d’èxit ja que suposa un percentatge elevat del treball “de camp” a realitzar pel alumne i aquest ja el té fet des del moment que ve a classe.

El grau de profunditat d’estudi és una qüestió important ja que de res ens servirà conèixer un cos legal en suma profunditat si no hem aprofundit en la resta, o almenys no amb la profunditat exigida per l’ens avaluador, ja que el resultat de l’examen serà una composició de tot el temari. Aquest és un error habitual en els candidats i que des de l’escola podem evitar mitjançant una anàlisi dels continguts d’examen que hi ha hagut fins ara, sens dubte no moltes convocatòries, però suficient perquè les preguntes plantejades a l’aula siguin les que caiguin en l’examen.

Per tot això i com a cap d’estudis de l’Escola Port, en un intent de treure el major profit al vostre esforç personal, he proposat el curs que teniu a la vostra disposició, entre d’altres, i que apareixen a la carta ofertada per la nostra escola perquè pugueu completar tota la trajectòria formativa requerida per poder realitzar un peculiar i apassionant treball a la mar.

Raúl Serrano Amado

Cap d’estudis Escola Port / Formació professional de la Mar

Barcelona, 8 gener 2018