21 gen.

2020

Obtenir el certificat d’especialitat de Patró Professional – PPER és actualment el recurs formatiu més utilitzat per treballar al sector nàutic professional.

Des de la seva creació a 2011 el PPER s’ha consolidat com a referència per a molts marins, ja provinguin de la nàutica d’esbarjo o d’un grau universitari, gràcies a les seves àmplies atribucions professionals.

El 2019 es van actualitzar tant els seus requisits d’obtenció (passant de sis certificats exigits a quatre) com les seves atribucions (ampliant la seva zona de navegació), per la qual cosa actualment podem distingir entre dos tipus de PPER, el de categoria 1 i el de categoria 2.

Quines són les atribucions del PPER categoria 1?

El PPER A (PPER categoria 1) es podrà exercir com a patró professional en embarcacions d’esbarjo, a motor i vela, de llista 6a i 7a l’eslora màxima de la qual sigui de 24 metres, permeten dosi una navegació compresa entre la costa i una línia paral·lela a aquesta que no s’allunyi més de 60 milles nàutiques amb un màxim de 12 passatgers, sense comptar la tripulació.

El PPER A també habilita per a ser instructor de pràctiques en centres de formació de nàutica d’esbarjo per a l’obtenció dels títols de Llicència de navegació, Patró de navegació bàsica i Patró d’embarcacions d’esbarjo.

Podrà prestar els seus serveis professionals com a patró a tot el món, dins dels límits ja esmentats, en embarcacions d’esbarjo amb bandera espanyola. És important tenir en compte que la legislació de cada país determinarà les condicions.

Quines són les atribucions del PPER categoria 2?

El PPER B, categoria 2, podrà treballar com a patró professional en embarcacions d’esbarjo, de motor i vela, de llista 6a i 7a amb una eslora màxima de 24 metres, permetent-se una navegació compresa entre la costa i una línia paral·lela a aquesta que no s’allunyi més de 150 milles nàutiques amb un màxim de 12 passatgers, sense comptar la tripulació.

El PPER B també podrà ser instructor de pràctiques per a l’obtenció dels títols de Llicència de navegació, PNB i PER, així com ser instructor a les pràctiques reglamentàries de Radio Operador Corto Alcance – Ràdio PER.

Podrà prestar els seus serveis professionals com a patró a tot el món, dins dels límits ja esmentats, en embarcacions d’esbarjo amb bandera espanyola. És important tenir en compte que la legislació de cada país determinarà les condicions.

Quins són els requisits per obtenir el PPER A?

Obtenir el certificat d’especialitat de Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo de categoria 1 – PPER A requereix per una banda realitzar cursos de formació de nàutica d’esbarjo i professionals STCW, i per altra banda aprovar un examen oficial i realitzar alguns tràmits:

 • Estar en possessió del títol de Capità de Iot (motor i vela).
 • Disposar del certificat de formació bàsica en seguretat.
 • Disposar del certificat de formació sanitària inicial.
 • Disposar del títol d’operador restringit SMSSM.
 • Superar un examen oficial de PPER convocat per la DGMM.
 • Disposar del reconeixement mèdic realitzat per l’ISM.
 • Acreditar, per mitjà d’una declaració jurada, un període d’embarcament de 50 dies i 2500 milles navegades.

Quins són els requisits per obtenir el PPER B?

Obtenir el certificat d’especialitat de Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo de categoria 2 – PPER B requereix, a més dels mateixos exigits per al PPER A, una altra formació professional la qual ho acredita per a navegacions en aigües internacionals.

 • Disposar del títol d’operador general SMSSM.
 • Acreditar un període d’embarcament no inferior a 2 anys.

Quin és el temari de l’examen per al PPER?

El temari de l’examen per obtenir el certificat d’especialitat de patró professional d’embarcacions d’esbarjo – PPER, actualment, contempla 19 apartats. Ja que es tracta de legislació i reglaments, tots estan subjectes a actualització, modificació o esmena. El temari oficial de la prova de coneixement vigent el pots consultar al BOE (BOE- A-2019-18593).

 • Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.
 • Llei de Navegació Marítima.
 • L’Administració marítima (1): Funcions i estructura de la DGMM.
 • L’Administració marítima (2): Regulació de les Capitanies
 • Marítimes i els Districtes Marítims.
 • El Reglament sobre el Despatx de Vaixells.
 • Reglament d’inspecció i certificació de vaixells civils.
 • Reglament de les condicions de seguretat marítima, de la navegació i de la vida humana a la mar.
 • Regulació de l’abanderament i matriculació de les embarcacions d’esbarjo a les llistes 6a i 7a.
 • Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives .
 • Les titulacions nàutiques per al govern de les emb arcacions d’esbarjo.
 • Inspeccions de les embarcacions d’esbarjo. Els equips de seguretat, salvament, contra incendis, navegació i prevenció d’abocaments per aigües brutes, que han de portar a bord les embarcacions d’esbarjo.
 • Requisits de seguretat, tècnics i de comercialització de les motos nàutiques, embarcacions esportives i els seus components.
  Conveni Internacional sobre Cerca i Salvament Marítim.
 • Llei de Navegació Marítima del registre i documentació dels vaixells. De la nacionalitat dels vaixells. Drets de garantia sobre el vaixell.
 • Codi Civil: Normes relatives a la fe pública i al registre de fets determinants de l’estat civil de les persones. Successions.
 • Instal·lacions portuàries de recepció de deixalles generades pels vaixells i residus de càrrega.
 • Coneixement general de l’articulat del Conveni MARPOL i dels seus annexos.
 • Regulació de les radiocomunicacions marítimes a bord dels vaixells civils espanyols.

Què he de saber sobre l’examen PPER?

 • Les proves es faran a Madrid.
 • Les dates i llocs les designa la DGMM per resolució.
 • L’examen estarà compost per 30 preguntes tipus test de selecció simple.
 • El temps màxim per a la la realització d’aquest serà d’una hora.
 • S’han de respondre correctament almenys 18 preguntes per superar la prova.
 • S’ha de sol·licitar l’admissió a examen emplenant un model d’imprès que es presentarà a la DGMM.
 • La no presentació a examen no donarà lloc a canvi de matrícula per a una propera convocatòria. Llevat d’excepcions degudament justificades.
 • Les llistes provisionals i definitives d’admesos i de resultats es publicaran a la pàgina web fomento.gob. es, juntament amb el lloc, la data i l’hora assenyalada.
 • Els candidats disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les llistes de qualificacions provisionals, per presentar per escrit les reclamacions que considerin oportunes.
 • Un cop superada la prova de coneixement es disposarà d’un termini màxim de 24 mesos per sol·licitar l’expedició del certificat.

Què necessito per tramitar el PPER?

Primer de tot, has de saber que per tramitar el certificat d’especialitat de patró professional d’embarcacions d’esbarjo (PPER) hauràs d’haver tramitat i estar en possessió de la següent documentació:

 • DNI o NIE en vigor.
 • Haver complert 20 anys d’edat.
 • Apte a l’examen de legislació que es realitza a Madrid (2 anys de validesa, no cal presentar justificant).
 • Títol de Capità de iot (original, tramitat i en vigor).
 • Títol Operador restringit del SMSM (tramitat amb revisió mèdica de l’ISM).
 • Certificat Formació bàsica en seguretat.
 • Certificat Formació sanitària específica inicial (a l’ISM, exempt de taxes).
 • Revisió mèdica de l’ISM.
 • Llibreta marítima (nacional o internacional).

“Tota la documentació sol·licitada ha de ser espanyola tant el capità de iot com els certificats d’especialitat i titulació de la DGMM”.

Tràmit del PPER davant la Capitania marítima:

Al costat de la documentació anterior haurem d’afegir el següent:

 • Full de sol·licitud de certificat d’especialitat PPER.
 • Fotocòpia DNI / NIE .
 • Acreditació de l’abonament de la s taxes per al certificat d’especialitat per al PPER.
 • Declaració responsable de milles navegades.

Com faig la declaració responsable de milles navegades?

Un dels requisits imprescindibles perquè un Capità de Iot pugui obtenir el certificat, és que aporti a l’expedient una “declaració responsable”

 • El primer és sol·licitar a la Capitania o al centre de formació el document oficial per a la declaració responsable.
 • Per a la seva presentació i acceptació per part de l’administració l’interessat haurà d’aportar al document tota la informació sol·licitada i signar.
Model de declaració responsable
Model de declaració responsable

Si no es pot acreditar el total de milles i travesses sol·licitades, hi ha plans de navegació a l’escola p per poder completar-les i acumular l’experiència necessària que ha de demostrar tot professional del sector.

Escola Port t’ofereix tant els cursos nàutics d’esbarjo com professionals STCW per obtenir el PPER.

Si busques una escola nàutica per formar-te i fer del mar la teva professió a Escola Port trobaràs packs de formació que et permetran assolir els teus objectius en el menor temps i al millor preu.