DADES REGISTRALS I INFORMACIÓ GENERAL

Titular: EXPOMARINE & BOATS, S.L

Domicili: Moll de Marina, núm. 11, Port Olímpic, 08005 Barcelona.

Contacte: info@escolaportbarcelona.com

Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona Tom 37645, Foli 108 Fulla B307081, Inscripció 1a.

N.I.F.: B64202583

Les webs escolaportbarcelona.com, escolaport.com, aula.escolaportbarcelona.com, aula.escolaport.com, aulanautica.org i ofertesnautiques.com s’han creat per a oferir una informació detallada i actualitzada de l’escola nàutica Escola Port (d’ara endavant “Escola Port” o “nosaltres”).

Aquest avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”), juntament amb la política de privacitat (d’ara endavant “Política de Privacitat”), els termes i condicions (d’ara endavant, “Termes i Condicions”) i la política de cookies (d’ara endavant, “Política de Cookies”) constitueixen el marc legal aplicable (conjuntament “Termes Legals de la Web”) a l’ús de la web (d’ara endavant, la “Web”). La utilització de la Web atribueix a qui la usi la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica expressa i plenament l’acceptació dels Termes Legals de la Web. Com a Usuari, et compromets a utilitzar la Web de conformitat amb els Termes Legals de la Web i la normativa legal vigent que resulti d’aplicació en el moment de la seva utilització.

Els Termes Legals de la Web s’actualitzen periòdicament, per la qual cosa resultaran aplicables els que es trobin vigents i publicats en el moment d’utilització de la Web. Et preguem que llegeixis atentament aquests textos abans de procedir a la navegació per la Web, així com periòdicament. En cas que no estiguis d’acord amb els Termes Legals de la Web, si us plau, no usis la Web.

1. ACCÉS I CONDICIONS D’ UTILIZACIÓ DE LA WEB

L’accés a la Web té caràcter gratuït per als Usuaris.

Qualsevol ús no autoritzat queda prohibit tret que comptis amb la nostra prèvia autorització per escrit; ens reservem el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o la utilització, totalment o parcialment, de la Web a aquells usuaris o visitants del mateix que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en aquest Avís Legal i/o qualsevol dels Termes Legals de la Web.

Així mateix, tindrem dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la recerca d’aquestes actuacions.

1.1 Obligació de Fer un ús correcte de la Web i els Serveis

Et compromets, com a Usuari, a fer un ús adequat de la Web i dels materials, serveis i formularis oferts a través d’aquesta, de conformitat amb la legislació aplicable i sempre per a les finalitats per a les quals han estat creats.

A aquest efecte, els Usuaris s’abstindran d’utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o no autoritzats, o lesius dels drets i interessos de tercers; o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web, els serveis, equips informàtics, documents, arxius i altres continguts oferts en la Web i/o que puguin estar emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Escola Port, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’internet (tant maquinari com programari).

Particularment, els Usuaris es comprometen a (amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu):

 • No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Web, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • No introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que puguin provocar danys en les xarxes, equips, sistemes dels usuaris, de la Web o de Escola Port.
 • No intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Escola Port, tercers proveïdors i/o altres usuaris.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en aquest.
 • No usar robots, sistemes d’exploració i emmagatzematge de dades (com spiders o scrapers), enllaços ocults o qualsevol altre recurs, eina, programa, algorisme o mètode de recol·lecció/extractor de dades automàtic per a accedir, adquirir, copiar o monitorar la Web, sense el permís exprés per escrit de Escola Port. </p align=”justify”>.

1.2 Obligació de fer un ús correcte dels Continguts

Com a Usuari et compromets a utilitzar els continguts posats a la teva disposició en la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, fitxers, logotips, imatges, icones, tecnologia, programari i links; així com la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i altres continguts audiovisuals o sonors, el seu programari, disseny gràfic i els codis font necessaris per al seu funcionament, accés i utilització (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei i els Termes Legals de la Web; i, en particular, t’abstindràs de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar, o realitzar qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels Continguts, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació, tret que tinguis la nostra autorització expressa o del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès.
 • Descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització de la Web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació descrits en el paràgraf anterior. Com a Usuari de la Web hauràs d’abstenir-te en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en aquest.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar qualsevol reserva de drets i altres dades identificatives.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les informacions difoses en la Web, així com els seus Continguts, són de titularitat nostra o dels nostres autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. En cap cas podrà entendre’s que des de Escola Port cedim o autoritzem els nostres Usuaris a explotar en cap de les seves modalitats els drets sobre aquests Continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són de titularitat nostra o han estat publicats amb el consentiment dels seus legítims propietaris, sense que pugui entendre’s que l’accés a la Web atribueixi als Usuaris cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels Continguts de la Web, pots posar-te en contacte amb Escola Port a través del nostre email [*] adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, en Escola Port no podem assumir cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits pels Usuaris de la Web per qualsevol altra persona aliena a Escola Port.

3. HIPERENLLAÇOS

La Web pot posar a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, links, bàners, botons), que permetin accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços té per únic objecte facilitar l’accés a la informació, continguts i serveis disponibles en aquests Llocs Enllaçats.

Des de Escola Port no oferim ni comercialitzem per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. Des de Escola Port no garantim ni assumim cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels Llocs Enllaçats.
 • El manteniment de la informació, continguts i serveis, existents en els Llocs Enllaçats.
 • La prestación o transmisión de la información, contenidos y servicios existentes en los Sitios Enlazados.

 • La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats, prestats per tercers a través de la Web.

Atès que des de Escola Port no tenim control algun sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’Usuari reconeix i accepta que Escola Port no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

4. MODIFICACIONS

Amb la finalitat de millorar la Web, des de Escola Port ens reservem el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis de la Web, de manera unilateral; així com el dret de modificar en qualsevol moment els Termes Legals de la Web que, en relació amb la Web, s’hagin posat o es puguin posar a la teva disposició en la Web.

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Des de Escola Port no garantim la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web, ni que la mateixa estigui lliure d’errors. Quan això sigui raonablement possible, t’advertirem prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web. Excloem, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Web. Correspon als Usuaris de la Web, en qualsevol cas, l’obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius o lesius.

Així mateix, des de Escola Port excloem tota responsabilitat pels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir els Continguts de la Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta; així com per qualssevol danys derivats de la utilització de la Web i/o per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

La informació de la Web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís. Des de Escola Port no garantim l’absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els teus fitxers, com a Usuari de la Web. En conseqüència, des de Escola Port excloem tota responsabilitat pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar als Usuaris.

Com a Usuari respondràs dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguem sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals quedes sotmès pels presents Termes Legals de la Web. Com a Usuari ets conscient i acceptes voluntàriament que l’ús de qualssevol continguts d’aquesta Web té lloc, en tot cas, sota la teva única i exclusiva responsabilitat.

6. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització de la Web seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la nostra Política de Privacitat que tot usuari coneix i accepta quan visita les nostres Webs.

7. IDIOMA

En Escola Port, els usuaris sou la nostra prioritat i intentem dirigir-nos a vosaltres sempre que sigui possible en el vostre propi idioma. Per això hem traduït els Termes Legals de la Web a diversos idiomes. No obstant això, en cas de conflicte o dubtes sobre el significat o abast d’algun apartat, terme o expressió continguts en aquestes, serà d’aplicació prioritària la versió en Castellà, per ser la versió original en la qual han estat redactats els Termes Legals de la Web.

8. LLEI APLICABLE

Els Termes Legals de la Web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Les Parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fòrum que pogués correspondre’ls, tret que la legislació d’aplicació requereixi una altra jurisdicció. No obstant això, totes dues parts faran tot el raonablement necessari per a tractar de solucionar els conflictes de manera amistosa.

9. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES EN LÍNEA

En cas de ser consumidor, si tens queixes o reclamacions pots dirigir-nos-les a la següent adreça de correu electrònic: [*]. A més, en el cas que consideris que els teus drets han estat vulnerats, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, t’informem que tens dret a acudir a un procediment de resolució alternativa de conflictes en línia en matèria de consum.

Podràs sol·licitar aquest procediment en la plataforma que trobaràs en la següent adreça:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

L’ús de la plataforma en línia no és necessari ni obligatori. Per tant, els consumidors són lliures de fer valer les seves reclamacions sense usar prèviament la plataforma