Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type


L'examen convocat per al dia 17 d'octubre queda suspès a causa dels rebrots per Covid-19 i s'ajorna al 14 i 15 de novembre.L'HORA I LLOC DE L'EXAMEN, PER A TOTES LES CONVOCATÒRIES, ES CONFIRMADA PER L'ADMINISTRACIÓ QUATRE DIES ABANS DE LA DATA DE L'EXAMEN.

Quina és l'edat mínima per poder fer l'examen?

Hauràs de tenir complerts 18 anys d'edat en el moment en que facis les proves del PEE, PI o CI.

Per a l'examen de PNB - Patró de Navegació Bàsica, heu de tenir complerts els 16 anys d'edat en el moment en què facis les proves.

Què he de fer si sóc menor d'edat?

Has d'acreditar mitjançant la presentació per escrit, davant l'autoritat que convoca l'examen, el consentiment dels teus pares o tutors.

Escola Port disposa d'un model adaptat als requisits oficials.

Quins són els requisits per a realitzar la matriculació a l'examen?

Has de complir amb dos requisits.
1. Realització del pagament de la taxa de matriculació.
2. Inscripció a la convocatòria corresponent.

Com puc fer el pagament de les taxes de matriculació a l'examen?

Ho pots realitzar la teva directament amb la Administració o amb Escola Port.

Quant costa i per a què serveix la taxa que he de pagar?

Per a cada títol s'aplica una taxa específica i et dóna dret a presentar-te al examen per obtenir el teu títol.
La taxa correspon només a una convocatòria. Per cada examen al que et presents es deu cancel·lar la taxa corresponent.

Com em matricule a l'examen que vull?

Ho pots realitzar la teva directament amb la Administració o amb Escola Port fent servir el nostre formulari / calendari d'inscripció a examen.

Quina diferència hi ha entre matricular-me pel meu compte o fer-ho amb Escola Port?

Tot tràmit realitzat directament per l'alumne amb l'administració allibera Escola Port de tota responsabilitat o compromís pel que fa a l'esmentat tràmit pel que fa a dates, informació addicional o comunicacions relacionades amb el mateix.

Què passa si no compleixo algun dels requisits?

No complir amb algun dels dos requisits, o la realització dels mateixos de forma diferent al que especifica (fer-ho fora de termini, triar una data incorrecta, pagar una taxa que no correspon, etc), podrà suposar, bé la impossibilitat de realitzar l'examen teòric, bé la no correcció d'aquest o bé la no publicació de la nota obtinguda.

Què passa si pagament la taxa pel meu compte però no m'inscric a un examen?

En el supòsit de no especificar la convocatòria en què es matricula l'interessat, serà inclòs en l'ordinària següent a la data de formalització de la inscripció.

Quins avantatges té pagar la taxa amb Escola Port?

Pagar la taxa a Escola Port et costarà una mica més que fer-ho tu directament amb l'Administració, però té els seus avantatges.

Un cop paguis la taxa amb nosaltres l'import es conserva fins que ens autoritzis a inscriure't a l'examen mitjançant el formulari.

Si ens autoritzes a inscriure't a l'examen tindràs fins a 72 hores abans de la fi de termini d'inscripció per a "penedir", sempre que ens ho feu per escrit i estiguem a temps podrem cancel·lar la teva matrícula.

La taxa abonada queda dipositada i s'utilitzarà quan decideixis pujar a examen.

Quines conseqüències té la no presentació a examen?

Si no us presenteu a l'examen, no importa la raó, no hi haurà canvi ni devolució de la matrícula.

Hi ha una data límit per a realitzar la matriculació a examen?

Sí. Cada convocatòria té una data límit per realitzar la inscripció i el pagament de la taxa corresponent. Ho pots consultar en el calendari d'exàmens.

Com puc confirmar que estic inscrit a l'examen al qual m'he matriculat?

Un cop finalitzat el termini d'inscripció per a cada convocatòria es farà pública la llista provisional d'admesos i exclosos en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Els inscrits a l'examen mitjançant el nostre formulari rebran via correu electrònic una confirmació.

Què passa si m'inscric a l'examen amb el formulari d'Escola Port però no faig el pagament de la taxa?

Si t'has inscrit, fent servir el nostre formulari, però no has abonat la taxa corresponent intentarem contactar amb tu (per telèfon, missatges de text o correu electrònic) el més aviat possible perquè ho facis dins dels terminis. Però recorda que el tràmit és la teva responsabilitat.

Com puc saber quan i on es realitzarà l'examen?

Els exàmens teòrics es celebraran a la data i localitat indicada en el calendari.

Ja sé en quina localitat faré l'examen, però, ¿en quin lloc i a quina hora serà?

Un cop conegut el nombre de candidats, s'indicarà l'hora i lloc exacte dels exàmens per a cadascuna de les titulacions a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Als alumnes d'Escola Port inscrits al examen mitjançant el nostre formulari se'ls enviarà una comunicació via correu electrònic. Habitualment aquesta informació es coneix quatre dies abans de l'examen.

Quan sabré el resultat de l'examen?

Finalitzats els exàmens, les llistes provisionals de qualificacions -Plantilles de correcció- (que s'elevaran a definitives un cop finalitzat el termini de reclamacions) es publicaran a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya el següent dia hàbil després de la realització de l'examen.

El resultat definitiu quan se sap?

Normalment una setmana després de l'examen es publiquen els resultats definitius. Seguint aquest enllaç podràs consultar la teva nota.

Als alumnes inscrits mitjançant el nostre formulari us avisarem via correu electrònic el resultat de les proves.

Si tinc dubtes amb el resultat o em sembla que la meva resposta és bona però l'han donat com a incorrecta, puc impugnar el resultat o sol·licitar una revisió?

Els candidats disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació de les llistes de qualificacions provisionals, per presentar per escrit les reclamacions que considerin oportunes, degudament raonades, acompanyades de fotocòpia del DNI, dirigides al secretari del Tribunal , amb indicació de les dades personals, domicili i codi postal de la localitat, a fi de donar l'oportuna contestació per escrit. Seran desestimades d'ofici les reclamacions en què falti algun dels requisits assenyalats anteriorment. Els secretaris dels tribunals, amb el vistiplau dels seus respectius presidents, expediran, a petició dels interessats, certificació individual de les qualificacions obtingudes, que s'ajustaran al model oficial.

Què he de portar el dia de l'examen?

PNB
 • DNI (NIE, passaport) original en vigor, no fotocòpies.
 • Llapis.
 • Goma d'esborrar.


 • PEE - PI - CI
 • DNI (NIE, passaport) original en vigor, no fotocòpies.
 • Llapis.
 • Goma d'esborrar.
 • Compàs.
 • Regle.
 • Cartabó.
 • Transportador d'angles.
 • Bolígraf.
 • Calculadora (no pot ser programable).
 • CRITERIS DE CORRECCIÓ

  Examen PNB - Patró de navegació bàsica.

 • 27 preguntes tipus test.
 • 4 possibles respostes cadascuna.
 • Durada màxima de 45 minuts.
 • Es haurà de respondre correctament un mínim de 17 preguntes.
 • Abalisament, màxim 2 errors.
 • RIPA, màxim 5 errors.
 • Recorda que l'examen és tipus test, respon totes les preguntes (encara que no estiguis segur de la resposta tindràs un 25% de possibilitats d'encert), una pregunta en blanc és una resposta incorrecta.

  UT Identificació Nombre de preguntes d'examen Nombre màxim d'errors permesos Nombre mínim de respostes correctes
  1 Nomenclatura náutica. 4 -- --
  2 Elements d'amarratge i fondeig. 2 -- --
  3 Seguretat. 4 -- --
  4 Legislació. 2 -- --
  5 Abalisamient. 5 2 3
  6 RIPA 10 5 5
  TOTAL EXAMEN 27 10 17

  Examen PEE - Patró d'embarcacions d'esbarjo.

 • 45 preguntes tipus test.
 • 4 possibles respostes cadascuna.
 • Durada màxima d'1 hora i 30 minuts.
 • S'ha de respondre correctament un mínim de 32 preguntes.
 • Màxim total d'errors permesos: 13.
 • Abalisament, màxim 2 errors.
 • RIPA, màxim 5 errors.
 • Carta de navegació, màxim 2 errors.
 • Recorda que l'examen és tipus test, respon totes les preguntes (encara que no estiguis segur de la resposta tindràs un 25% de possibilitats d'encert), una pregunta en blanc és una resposta incorrecta.

  UT Identificación Número de preguntas de examen Número máximo de errores permitidos Número mínimo de respuestas correctas
  1 Nomenclatura náutica. 4 -- --
  2 Elementos de amarre y fondeo. 2 -- --
  3 Seguridad. 4 -- --
  4 Legislación. 2 -- --
  5 Balizamiento. 5 2 3
  6 RIPA 10 5 5
  PARCIAL PNB 27 10 17
  UT Identificación Número de preguntas de examen Número máximo de errores permitidos Número mínimo de respuestas correctas
  7 Maniobra. 2 -- --
  8 Emergencias en la mar. 3 -- --
  9 Meteorología. 4 -- --
  10 Teoría de navegación. 5 -- --
  11 Carta de navegación. 4 2 2
  Parcial PER 18
  TOTAL EXAMEN 45 13 32

  PRUEBA COMPLEMENTARIA PNB A PER

  UT Identificación Número de preguntas de examen Número máximo de errores permitidos Número mínimo de respuestas correctas
  7 Maniobra. 2 -- --
  8 Emergencias en la mar. 3 -- --
  9 Meteorología. 4 -- --
  10 Teoría de navegación. 5 -- --
  11 Carta de navegación. 4 2 2
  Parcial PER 18 3 15

  Relación exámenes PNB – PER

  Si tienes el título de PNB - patrón para navegación básica y quieres examinarte para el PER no tendrás que realizar la prueba completa, sino solamente las unidades teóricas 7, 8, 9, 10 y 11, disponiendo de un tiempo máximo de 45 minutos.  Si tienes el título de PNB - patrón para navegación básica podrás presentarte a examen complementario para obtener el PER en cualquier comunidad autónoma que convoque exámenes, sea ésta la misma que expidió el título u otra.  Deberás aportar original y fotocopia del título si te inscribes al examen en una Administración distinta a la que ha expedido el título.  Si has superado el examen teórico para la obtención del título de PNB, podrás presentarte al examen teórico específico para la obtención del título de PER y complementario PNB, en la misma Administración en la que has aprobado el examen teórico de PNB (si has aprobado en Catalunya tienes derecho a presentarte en Catalunya, no en Alicante por ejemplo) y solo durante las dos convocatorias siguientes (en Catalunya, por ejemplo, si te has presentado en Barcelona y las siguientes dos son en Tarragona o Girona te toca hacer el viaje si quieres disfrutar de esta ventaja). Recuerda antes de comenzar la prueba indicar al examinador que te presentas solo a la complementaria.  Si te presentas al examen del PER y no consigues superar la prueba, pero si apruebas la parte del PNB, se te reconocerá dicho aprobado, bien para siguientes convocatorias en la misma Administración, bien para la expedición del título de patrón para navegación básica, conservando dicho aprobado durante un periodo máximo de dos convocatorias consecutivas en las que la administración realice los exámenes de PER.


  Examen PI - Patró de iot.

 • 40 preguntes tipus test.
 • 4 possibles respostes cadascuna.
 • Durada màxima de 2 hores.


 • Correcció global (examen complet)

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 30 preguntes.
 • Màxim total d'errors permesos: 10.
 • Teoria de navegació, màxim 5 errors.
 • Navegació carta, màxim 3 errors.


 • Correcció per mòduls (examen parcial)

  Mòdul genèric, 45 minuts:

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 10 preguntes.
 • Seguretat en la mar, màxim 5 errors.
 • Meteorologia, màxim 5 errors.

 • Mòdul de navegació, 1 hora i 15 minuts:

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 12 preguntes.
 • Teoria de navegació, màxim 5 errors.
 • Navegació carta, màxim 3 errors.

 • Recorda que l'aprovat del mòdul es conservarà durant les dues següents convocatòries següents en què l'administració competent realitzi exàmens de patró de iot.
  El aprovat per mòduls només serà vàlid en l'àmbit exclusiu de cada Administració amb competències.

  UT Identificació Mòdul Nombre de preguntes d'examen Nombre màxim d'errors permesos Nombre mínim de respostes correctes
  1 Seguretat en la mar. GENERIC 10 5 (Només per Mòduls) 5 (Només per Mòduls)
  2 Meteorologia. 10 5 (Només per Mòduls) 5 (Només per Mòduls)
  3 Teoria navegació. NAVEGACIÓ 10 5 5
  4 Navegació carta. 10 3 7
  TOTAL EXAMEN 40 10 30

  Examen CI - Capità de iot.

 • 40 preguntes tipus test.
 • 4 possibles respostes cadascuna.
 • Durada màxima de 2 hores i 30 minuts.


 • Correcció global (examen complet)

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 28 preguntes.
 • Màxim total d'errors permesos: 12.
 • Teoria de navegació, màxim 5 errors.
 • Càlculs de navegació, màxim 4 errors.


 • Correcció per mòduls (examen parcial)

  Mòdul de navegació, 1 hora i 30 minuts:

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 10 preguntes.
 • Teoria de navegació, màxim 5 errors.
 • Càlculs de navegació, màxim 4 errors.

 • Mòdul genèric, 1 hora:

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 10 preguntes.
 • Meteorologia, màxim 5 errors.
 • Anglès, màxim 3 errors.

 • Recorda que l'aprovat del mòdul es conservarà durant les dues següents convocatòries següents en què l'administració competent realitzi exàmens de capità de iot.
  El aprovat per mòduls només serà vàlid en l'àmbit exclusiu de cada Administració amb competències.

  UT Identificació Mòdul Nombre de preguntes d'examen Nombre màxim d'errors permesos Nombre mínim de respostes correctes
  1 Teoria de navegació NAVEGACIÓ 10 5 5
  2 Càlculs de navegació. 10 4 6
  3 Meteorologia. GENERIC 10 5 (Només per Mòduls) 5 (Només per Mòduls)
  4 Anglès. 10 5 (Només per Mòduls) 5 (Només per Mòduls)
  TOTAL EXAMEN 40 12 28

  INFORMACIÓ DE CONTACTE

  CURSOS STCW
  Formació Professional del Mar
  Doctor Trueta 48,
  08005 · Barcelona
  Horario
  Dll-Dv: 10:00 a 14:00 / 15:00 a 19:00
  CURSOS NÀUTICS D'ESBARJO
  Escola Port
  Moll de la Marina 11,
  08005 · Barcelona
  Horario
  Dll-Dv: 09:00 a 19:00
  Dis: 9:00 a 13:00
  ACTIVITATS NÀUTIQUES
  Escola Port | Náutica
  Moll de la Marina 5,
  08005 · Barcelona
  Horario
  Dll-Dv: 10:30 a 14:00 / 15:00 a 19:00