Search
Generic filters
Exact matches only

EXÀMENS PNB | PEE 2024 A CATALUNYA

 • 18 de maig*

  Girona  Inscripcions fins al 29 d'abril.
  Resultats: 28 de maig.
 • 29 de juny*

  Barcelona Inscripcions fins al 10 de juny.
  Resultats: 09 de juliol.
 • 20 de juliol*

  Barcelona Inscripcions fins al 01 de juliol.
  Resultats: 30 de juliol.
 • 28 de setembre*

  Tarragona  Inscripcions fins al 06 de setembre.
  Resultats: 08 d'octubre.
 • 09 de novembre*

  Barcelona Inscripcions fins al 21 d'octubre.
  Resultats: 19 de novembre.
 • 14 de desembre*

  Barcelona Inscripcions fins al 25 de novembre.
  Resultats: 09 de gener.

*Data condicionada al nombre d'aspirants.

EXÀMENS PI | CI 2024 A CATALUNYA

 • 29 de juny*

  Barcelona Inscripcions fins al 10 de juny.
  Resultats: 09 de juliol.
 • 14 de desembre*

  Barcelona Inscripcions fins al 25 de novembre.
  Resultats: 09 de gener.

*Data condicionada al nombre d'aspirants.

Set dies abans de cada convocatòria es publica la llista oficial d'admesos en la que sabràs el lloc, dia i hora en què t'has de presentar a l'examen.
La llista definitiva d'admesos es publicarà abans de les 12 h del dia anterior a la prova.

Pots apuntar-te a l'examen amb la Generalitat o amb EscolaPort.


Apuntar-te a l'examen amb la Generalitat:

El procediment és simple, però, tingues en compte que no tindràs confirmació ni seguiment de la teva inscripció fins que es publiquin les llistes d'admesos.

Llegir més...

El vostre justificant d'inscripció serà el rebut del banc.

4 dies abans de l'examen podràs consultar la llista d'admesos, torn i horari al PDF que es publicarà a la mateixa web.

* Si pagues la taxa a la Generalitat EscolaPort no podrà gestionar la teva inscripció.

Anar al tràmit amb GenCat


Apuntar-te a l'examen amb EscolaPort:

Pagar la taxa a l'Escola Port et costarà una mica més que fer-ho directament amb l'Administració, però en té els avantatges.

Llegir més...

En delegar-nos la teva inscripció a l'examen:

 • Farem un seguiment a la teva matrícula.
 • T'informarem a cada fase del procés.
 • Podràs assessorar-te en cas de no aprovar o voler una revisió d'examen.
 • Fins el dia anterior al final del termini d'inscripció a l'examen podràs canviar d'opinió (informant l'escola per escrit) i conservar la taxa per a una altra convocatòria.

Si prefereixes delegar a EscolaPort la gestió de la teva inscripció a l'examen, has de completar un formulari i pagar la gestió corresponent (si encara no ho has fet).

Ir al tràmit amb EscolaPort

Títol GENCAT ESCOLA PORT
PNB 64,10 € 95,00 €
PER 75,20 € 105,00 €
PI 95,95 € 130,00 €
CY 127,70 € 160,00 €

Quins són els requisits per a realitzar la matriculació a l'examen?

Has de complir amb dos requisits.
1. Realització del pagament de la taxa de matriculació.
2. Inscripció a la convocatòria corresponent.

Com puc fer el pagament de les taxes de matriculació a l'examen?

Ho pots realitzar la teva directament amb l'Administración o amb Escola Port.

Quant costa i per a què serveix la taxa que he de pagar?

Per a cada títol s'aplica una taxa específica i et dóna dret a presentar-te al examen per obtenir el teu títol
La taxa correspon només a una convocatòria. Per cada examen al que et presents s'ha d'abonar la taxa corresponent.

Com em matriculo a l'examen que vull?

Ho pots realitzar la teva directament amb l'Administración amb Escola Port fent servir el nostre formulari d'inscripció a examen.

Quina diferència hi ha entre matricular-me pel meu compte o fer-ho amb Escola Port?

Tot tràmit realitzat directament per l'alumne amb l'administració allibera Escola Port de tota responsabilitat o compromís pel que fa a l'esmentat tràmit pel que fa a dates, informació addicional o comunicacions relacionades amb el mateix.

Què passa si no compleixo algun dels requisits?

No complir amb algun dels dos requisits, o la realització dels mateixos de forma diferent al que especifica (fer-ho fora de termini, triar una data incorrecta, pagar una taxa que no correspon, etc), podrà suposar, bé la impossibilitat de realitzar l'examen teòric, bé la no correcció d'aquest o bé la no publicació de la nota obtinguda.

Què passa si faig el pagament de la taxa pel meu compte però no m'inscric a un examen?

En el supòsit de no especificar la convocatòria en què es matricula l'interessat, serà inclòs en l'ordinària següent a la data de formalització de la inscripció.

Quins avantatges té pagar la taxa amb Escola Port?

Pagar la taxa a Escola Port et costarà una mica més que fer-ho tu directament amb l'Administració, però té els seus avantatges.

Un cop paguis la taxa amb nosaltres l'import es conserva fins que ens autoritzis a inscriure't a l'examen mitjançant el formulari.

Si ens autoritzes a inscriure't a l'examen tindràs fins a 72 hores abans de la fi de termini d'inscripció per a "penedir", sempre que ens ho feu per escrit i estiguem a temps podrem cancel·lar la teva matrícula.

La taxa abonada queda dipositada i s'utilitzarà quan decideixis pujar a examen.

Quina és l'edat mínima per poder fer l'examen?

Hauràs de tenir complerts 18 anys d'edat en el moment en que facis les proves del PEE, PI o CI.

Per a l'examen de PNB - Patró de Navegació Bàsica, heu de tenir complerts els 16 anys d'edat en el moment en què facis les proves.

Què he de fer si sóc menor d'edat?

Has d'acreditar mitjançant la presentació per escrit, davant l'autoritat que convoca l'examen, el consentiment dels teus pares o tutors.

Escola Port disposa d'un model adaptat als requisits oficials.

Quines conseqüències té la no presentació a examen?

Si no us presenteu a l'examen, no importa la raó, no hi haurà canvi ni devolució de la matrícula.

Hi ha una data límit per a realitzar la matriculació a examen?

Sí. Cada convocatòria té una data límit per realitzar la inscripció i el pagament de la taxa corresponent. Ho pots consultar en el calendari d'exàmens.

Com puc confirmar que estic inscrit a l'examen al qual m'he matriculat?

Un cop finalitzat el termini d'inscripció per a cada convocatòria es farà pública la llista provisional d'admesos i exclosos en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Els inscrits a l'examen mitjançant el nostre formulari rebran via correu electrònic una confirmació.

Què passa si m'inscric a l'examen amb el formulari d'Escola Port però no faig el pagament de la taxa?

Si t'has inscrit, fent servir el nostre formulari, però no has abonat la taxa corresponent intentarem contactar amb tu (per telèfon, missatges de text o correu electrònic) el més aviat possible perquè ho facis dins dels terminis. Però recorda que el tràmit és la teva responsabilitat.

Com puc saber quan i on es realitzarà l'examen?

Els exàmens teòrics es celebraran a la data i localitat indicada en el calendari.

Ja sé en quina localitat faré l'examen, però, en quin lloc i a quina hora serà?

Un cop conegut el nombre de candidats, s'indicarà l'hora i lloc exacte dels exàmens per a cadascuna de les titulacions a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Als alumnes d'Escola Port inscrits al examen mitjançant el nostre formulari se'ls enviarà una comunicació via correu electrònic. Habitualment aquesta informació es coneix quatre dies abans de l'examen.

Quan sabré el resultat de l'examen?

Finalitzats els exàmens, les llistes provisionals de qualificacions -Plantilles de correcció- (que s'elevaran a definitives un cop finalitzat el termini de reclamacions) es publicaran a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya el següent dia hàbil després de la realització de l'examen.

El resultat definitiu quan se sap?

Normalment una setmana després de l'examen es publiquen els resultats definitius. Seguint aquest enllaç podràs consultar la teva nota.

Als alumnes inscrits mitjançant el nostre formulari us avisarem via correu electrònic el resultat de les proves.

Si tinc dubtes amb el resultat o em sembla que la meva resposta és bona però l'han donat com a incorrecta, puc impugnar el resultat o sol·licitar una revisió?

Els candidats disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació de les llistes de qualificacions provisionals, per presentar per escrit les reclamacions que considerin oportunes, degudament raonades, acompanyades de fotocòpia del DNI, dirigides al secretari del Tribunal , amb indicació de les dades personals, domicili i codi postal de la localitat, a fi de donar l'oportuna contestació per escrit. Seran desestimades d'ofici les reclamacions en què falti algun dels requisits assenyalats anteriorment. Els secretaris dels tribunals, amb el vistiplau dels seus respectius presidents, expediran, a petició dels interessats, certificació individual de les qualificacions obtingudes, que s'ajustaran al model oficial.

Què he de portar el dia de l'examen?

PNB
 • DNI (NIE, passaport) original en vigor, no fotocòpies.
 • Llapis.
 • Goma d'esborrar.


 • PEE - PI - CI
 • DNI (NIE, passaport) original en vigor, no fotocòpies.
 • Llapis.
 • Goma d'esborrar.
 • Compàs.
 • Regle.
 • Cartabó.
 • Transportador d'angles.
 • Bolígraf.
 • Calculadora (no pot ser programable).
 • CRITERIS DE CORRECCIÓ


  Examen PNB - Patró de navegació bàsica.

 • 27 preguntes tipus test.
 • 4 possibles respostes cadascuna.
 • Durada màxima de 45 minuts.
 • S'haurà de respondre correctament un mínim de 17 preguntes.
 • Abalisament, màxim 2 errors.
 • RIPA, màxim 5 errors.
 • Recorda que l'examen és tipus test, respon totes les preguntes (encara que no estiguis segur de la resposta tindràs un 25% de possibilitats d'encert), una pregunta en blanc és una resposta incorrecta.

  UT Identificació Nombre de preguntes d'examen Nombre màxim d'errors permesos Nombre mínim de respostes correctes
  1 Nomenclatura nàutica. 4 -- --
  2 Elements d'amarratge i fondeig. 2 -- --
  3 Seguretat. 4 -- --
  4 Legislació. 2 -- --
  5 Abalisament. 5 2 3
  6 RIPA 10 5 5
  TOTAL EXAMEN 27 10 17

  Examen PEE - Patró d'embarcacions d'esbarjo.

 • 45 preguntes tipus test.
 • 4 possibles respostes cadascuna.
 • Durada màxima d'1 hora i 30 minuts.
 • S'ha de respondre correctament un mínim de 32 preguntes.
 • Màxim total d'errors permesos: 13.
 • Abalisament, màxim 2 errors.
 • RIPA, màxim 5 errors.
 • Carta de navegació, màxim 2 errors.
 • Recorda que l'examen és tipus test, respon totes les preguntes (encara que no estiguis segur de la resposta tindràs un 25% de possibilitats d'encert), una pregunta en blanc és una resposta incorrecta.

  UT Identificació Nombre de preguntes d'examen Nombre màxim d'errors permesos Nombre mínim de respostes correctes
  1 Nomenclatura nàutica. 4 -- --
  2 Elements d'amarratge i fondeig. 2 -- --
  3 Seguretat. 4 -- --
  4 Legislació. 2 -- --
  5 Abalisament. 5 2 3
  6 RIPA. 10 5 5
  PARCIAL PNB 27 10 17
  UT Identificació Nombre de preguntes d'examen Nombre màxim d'errors permesos Nombre mínim de respostes correctes
  7 Maniobra. 2 -- --
  8 Emergències en la mar. 3 -- --
  9 Meteorologia. 4 -- --
  10 Teoria de navegació. 5 -- --
  11 Carta de navegació. 4 2 2
  Parcial PEE 18
  TOTAL EXAMEN 45 13 32

  PROVA COMPLEMENTARIA PNB A PER

  Recorda que podràs cometre un màxim de 3 errors en total.

  UT Identificació Nombre de preguntes d'examen Nombre màxim d'errors permesos Nombre mínim de respostes correctes
  1 Nomenclatura nàutica. 4 -- --
  2 Elements d'amarratge i fondeig. 2 -- --
  3 Seguretat. 4 -- --
  4 Legislació. 2 -- --
  5 Abalisament. 5 2 3
  6 RIPA. 10 5 5
  TOTAL COMPL. PEE 18 3 15

  RELACIÓ EXÀMENS PNB – PER

  Si tens el títol o has aprovat l'examen de PNB - patró per a navegació bàsica i vols examinar-te del PEE no hauràs de realitzar la prova completa, sinó només les unitats teòriques 7, 8, 9, 10 i 11.

  Si tens el títol de PNB podràs presentar-te a examen complementari per obtenir el PEE en qualsevol comunitat autònoma que convoqui exàmens, sigui aquesta la mateixa que va expedir el títol o una altra.

  Hauràs d'aportar original i fotocòpia del títol si t'inscrius a l'examen en una Administració diferent de la que ha expedit el títol.

  Aquesta part de l'examen dura 45 min, consta de 18 preguntes de les quals com a mínim 15 correctes.

  En la prova complementària pots cometre un màxim de 3 errors. Tingues en compte que a la UT11 hi ha límit de 2 errors.

  Casos:

  • Respons tot bé, però comets 3 errors en carta NO APTE (només podies fer 2 errors).
  • Respons tot bé, però comets 1 fallada en tres UT (per exemple: un en maniobra, un a meteo i un a emergències): APTE (tens 15 respostes bones).
  • Respons tot bé, però comets 3 errors en la UT9 meteo (4 preguntes): APTE (tens 15 respostes bones).

  En conclusió, per De les 18 preguntes 15 han de ser bones.
  Si tens 15 bones, però 3 fallades en carta, suspens.


  TERMINIS

  Si tens el PNB aprovat, però no expedit t'has de presentar a la mateixa CCAA en qualsevol de les següents 2 convocatòries. Mateix cas si t'has presentat al PEE i només has aprovat PNB.


  Examen PI - Patró de iot.

 • 40 preguntes tipus test.
 • 4 possibles respostes cadascuna.
 • Durada màxima de 2 hores.


 • Correcció global (examen complet)

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 30 preguntes.
 • Màxim total d'errors permesos: 10.
 • Teoria de navegació, màxim 5 errors.
 • Navegació carta, màxim 3 errors.


 • Correcció per mòduls (examen parcial)

  Mòdul genèric, 45 minuts:

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 10 preguntes.
 • Seguretat en la mar, màxim 5 errors.
 • Meteorologia, màxim 5 errors.

 • Mòdul de navegació, 1 hora i 15 minuts:

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 12 preguntes.
 • Teoria de navegació, màxim 5 errors.
 • Navegació carta, màxim 3 errors.

 • Recorda que l'aprovat del mòdul es conservarà durant les dues següents convocatòries següents en què l'administració competent realitzi exàmens de patró de iot.
  El aprovat per mòduls només serà vàlid en l'àmbit exclusiu de cada Administració amb competències.

  UT Identificació Mòdul Nombre de preguntes d'examen Nombre màxim d'errors permesos Nombre mínim de respostes correctes
  1 Seguretat en la mar. GENERIC 10 5 (Només per Mòduls) 5 (Només per Mòduls)
  2 Meteorologia. 10 5 (Només per Mòduls) 5 (Només per Mòduls)
  3 Teoria navegació. NAVEGACIÓ 10 5 5
  4 Navegació carta. 10 3 7
  TOTAL EXAMEN 40 10 30

  Examen CI - Capità de iot.

 • 40 preguntes tipus test.
 • 4 possibles respostes cadascuna.
 • Durada màxima de 2 hores i 30 minuts.


 • Correcció global (examen complet)

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 28 preguntes.
 • Màxim total d'errors permesos: 12.
 • Teoria de navegació, màxim 5 errors.
 • Càlculs de navegació, màxim 4 errors.


 • Correcció per mòduls (examen parcial)

  Mòdul de navegació, 1 hora i 30 minuts:

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 10 preguntes.
 • Teoria de navegació, màxim 5 errors.
 • Càlculs de navegació, màxim 4 errors.

 • Mòdul genèric, 1 hora:

 • S'ha de respondre correctament un mínim de 10 preguntes.
 • Meteorologia, màxim 5 errors.
 • Anglès, màxim 3 errors.

 • Recorda que l'aprovat del mòdul es conservarà durant les dues següents convocatòries següents en què l'administració competent realitzi exàmens de capità de iot.
  L'aprovat per mòduls només serà vàlid en l'àmbit exclusiu de cada Administració amb competències.

  UT Identificación Módulo Número de preguntas de examen Número máximo de errores permitidos Número mínimo de respuestas correctas
  1 Teoría de navegación. NAVEGACIÓN 10 5 5
  2 Cálculo de navegación. 10 4 6
  3 Meteorología. GENÉRICO 10 5 (solo por módulos) 5 (solo por módulos)
  4 Inglés. 10 5 (solo por módulos) 5 (solo por módulos)
  TOTAL EXAMEN 40 12 28

  INFORMACIÓ DE CONTACTE

   CURSOS D'ESBARJO
   Escola Port
   Moll de la Marina 11,
   Port Olímpic.
   08005 · Barcelona
   Horari
   Dilluns a divendres: 09:00 a 19:30
   Sábado: 09:00 a 14:00

   info@escolaport.com
   CLUB DE NAVEGACIÓ
   Escola Port
   Moll de la Marina 5,
   Port Olímpic.
   08005 · Barcelona
   Horari
   Dilluns a divendres: 09:00 a 19:30
   Sábado: 09:00 a 15:00
   CURSOS PROFESSIONALS
   Formació Professional del Mar
   Doctor Trueta 48,
   Vila Olímpica.
   08005 · Barcelona
   Horari
   Dilluns a divendres: 9:00 a 19:00
   Sábado: 09:00 a 13:00

   profesionales@escolaport.com
   ZONA DE PRÀCTIQUES
   Escola Port
   Moll de la Vela, s/n
   Parc del Fòrum, 08005
   Barcelona