Les pràctiques reglamentàries bàsiques de seguretat i navegació per a l'obtenció del títol de capità de iot , tindran una durada mínima de 48 hores, de les quals, un mínim de 36 hores seran en règim de travessia , havent de realitzar cada alumne, almenys, un guàrdia de navegació completa de dia i una altra de nit.


En el cas de voler obtenir la habilitació per al govern d'embarcacions a vela s'hauran de realitzar unes pràctiques de vela una durada no inferior a les 16 hores. Aquestes pràctiques de Vela només s'han de fer en una ocasió i són vàlides per a la resta de titulacions, igual que les de ràdio-operador de curt abast . Per tant si l'alumne ha realitzat en les titulacions anteriors (PNB, PER o Patró de Iot) alguna d'aquestes dues pràctiques, ja no caldrà que la torni a realitzar per a aquesta titulació.


L'alumne també podrà realitzar amb caràcter voluntari un curs de Ràdio-operador de llarg abast.

Totes les pràctiques es realitzen a la base de Escola Port al Port Olímpic de Barcelona , igual que els cursos presencials.

Totes les pràctiques homologades poden realitzar-se abans de l'examen teòric o després (màxim 18 mesos).Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.


Reservar plaça


Les pràctiques reglamentàries de seguretat i navegació per a l'obtenció del títol de patró de iot, tindran una durada mínima de 48 hores, de les quals, un mínim de 36 hores seran en règim de travessa, havent de realitzar cada alumne, per la qual almenys, una guàrdia de navegació completa de dia i una altra de nit. Les pràctiques homologades de seguretat i navegació per la titulació Patró de iot es realitzaran en embarcacions de l'Escola Port a la base del Port Olímpic de Barcelona

  Contingut:

  La realització de les pràctiques en règim de travessa, no pretén incidir de nou en aquelles qüestions que hagin estat realitzades en pràctiques de titulacions inferiors, o almenys en la seva totalitat, per així perfeccionar altres aspectes de la navegació, orientats principalment a la travessia i la navegació segura dins de les atribucions del títol de capità de iot. Per a això es persegueix un increment de l'estada a la mar fent que l'alumne s'habituï a la durada de les navegacions que podria fer amb aquest títol. L'establiment d'un règim de guàrdies durant el desenvolupament de les pràctiques i la realització de les tasques típiques d'aquestes, és vital per a una correcta assimilació dels objectius a assolir els quals es classifiquen en 5 apartats: durant el desenvolupament de les pràctiques i la realització de les tasques típiques d'aquestes, és vital per a una correcta assimilació dels objectius a assolir els quals es classifiquen en 5 apartats:

 • Apartat 1. Utilització del material de seguretat i contra incendis.
 • Apartat 2. Preparació de la derrota.
 • Apartat 3. Revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Apartat 4. Guàrdia efectiva de navegació.
 • Apartat 5. Navegació.

(El contingut detallat de cada apartat en el BOE Núm. 247 dissabte 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83041)

El curs de formació Ràdio-operador de llarg abast és voluntari per a l'obtenció del títol Patró de iot, tindran una durada mínima de 16 hores, de les quals, almenys 12 hores seran pràctiques amb simuladors. Un cop s'ha realitzat aquest curs, no serà necessari tornar a realitzar per les titulacions superiors. Igual que el curs de Ràdio-operador de curt abast no serà necessari realitzar aquestes pràctiques de ràdio-operador de llarg abast si ja s'han realitzat amb anterioritat.

Aquesta formació es realitzarà a l'aula de ràdio de l'Escola Port, en la seva base del Port Olímpic de Barcelona on s'imparteixen els cursos teòrics i les pràctiques de navegació.

  Temari:

 • Apartat A. Coneixement general de les radiocomunicacions en el Servei Mòbil Marítim
 • Apartat B. Coneixements i habilitat per a usar els equips radioelèctrics d'un vaixell
 • Apartat C. Procediments d'explotació del SMSSM i utilització pràctica detallada dels subsistemes i equips de SMSSM.
 • Apartat D. Procediments d'explotació i reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques
 • Apartat I. Mòdul sobre el servei mòbil marítim per satèl·lit en vaixells no subjectes a un equipament obligatori

(El contingut detallat de cada apartat en el BOE Núm. 247 dissabte 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83041)

Les pràctiques reglamentàries de navegació a vela s'han de fer en un veler de més de 6 metres d'eslora, es faran en règim de singladura, sent la seva durada mínima de 16 hores (una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació ).

L'Escola Port compta en la seva base del Port Olímpic amb dues unitats de velers de 10 mts homologats per la Generalitat de Catalunya per a la realització d'aquestes pràctiques homologades de navegació a vela. Ambdues embarcacions estan equipades amb tots els elements electrònics i de seguretat que obliga l'actual normativa, a més de la seva corresponent assegurança a tot risc i per a tots els tripulants.

Aquestes pràctiques homologades de vela igual que les pràctiques de Ràdio-operador de curt abast només cal realitzar-les en una ocasió. Per tant si ja s'ha realitzat alguna d'aquestes pràctiques amb el PNB, PER o patró de iot, no serà necessari tornar a realitzar per a la titulació patró de iot.

  Contingut:

 • Apartat 1. Teoria de la navegació a vela
 • Apartat 2. Eixàrcia i espelmes
 • Apartat 3. Maniobra a vela I
 • Apartat 4. Maniobra a vela II
 • Apartat 5. Maniobra a vela III
 • Apartat 6. Maniobra a vela avançada.
 • Apartat 7. Maniobres de seguretat
 • Apartat 8. Seguretat en la navegació a vela

(El contingut detallat de cada apartat en el BOE Núm. 247 dissabte 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83041)

  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior al 95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, està ja no podrà canviar llevat que sigui per causa de força major demostrable *.Si un alumne no es presenta no podrà evaluársele i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça. Per aquesta raó l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un% de l'import de la pràctica quan tornin a presentar-se. els imports d'aquesta penalització són de 25 € per a les pràctiques de Ràdio i de 50 € per a les de Motor (seguretat i navegació) i de Vela.

* Causes de força major: Malaltia, accident, etc.

VEURE CALENDARI

Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.