Les pràctiques homologades de seguretat navegació (16 hrs) i la formació de ràdio-operador de curt abast (ROCA) són obligatòries per l’obtenció del títol. Les de pràctiques de vela (16 hrs) no són obligatòries per obtenir la titulació.

En el cas de voler obtenir la habilitació per al govern d’embarcacions a vela s’hauran de realitzar unes pràctiques de vela la durada no serà inferior a les 16 hores. Aquestes pràctiques de Vela només s’han de fer en una ocasió. Igual que el curs ROCA si s’han realitzat amb el PNB no serà necessari tornar a repetir en el curs PER.

Pràctiques de navegació (24 hrs. 48 hrs.):

Un cop obtinguda la titulació PER l’alumne podrà realitzar unes pràctiques complementàries de caràcter voluntari, la realització i superació habilita als posseïdors del títol de patró d’embarcacions d’esbarjo a navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears. A més podrà governar embarcacions de fins a 24 m d’eslora.

Totes les pràctiques es realitzen a la base de Escola Port al Port Olímpic de Barcelona , igual que els cursos presencials.


Somos transparentes: puedes ver la ubicación de los barcos de nuestra flota en tiempo real  en esta página mediante el sistema AIS.


Totes les pràctiques homologades poden realitzar-se abans de l’examen teòric o després (màxim 18 mesos).

Reservar plaça

 • Les pràctiques homologades de motor (seguretat i navegació) es realitzen al Port Olímpic de Barcelona en una embarcació homologada de l'Escola Port Barcelona.
 • Tenen una durada de 16 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parada d'1 hores cada 4 hores.

  El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en vuit apartats. Sent aquests els següents:

 • Apartat 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar.
 • Apartat 2. Planificació de la derrota i lluita contra
 • Apartat 3. Motors i instal·lació elèctrica
 • Apartat 4. Manteniment de l'embarcació, prevenció de la contaminació i cordam
 • Apartat 5. Maniobres.
 • Apartat 6. Fondeig, vigilància i control de la derrota
 • Apartat 7. Navegació
 • Apartat 8. Maniobres de seguretat.

La formació Ràdio-operador Curt Abast és obligatori per a l'obtenció del títol de PER, tindra una durada mínima de 12 hores, de les quals, almenys 8 hores seran pràctiques amb simuladors. Un cop s'ha realitzat aquest curs, no serà necessari tornar a realitzar per les titulacions superiors, Patró Iot i Capità Iot.

Aquesta formació es realitzarà a l'aula de ràdio de Escola Port , en la seva base del Port Olímpic de Barcelona on s'imparteixen els cursos teòrics i les pràctiques de navegació.

  Temari:

 • Apartat A. Coneixement general de les radiocomunicacions en el Servei Mòbil Marítim.
 • Apartat B. Coneixements i habilitat per a usar els equips radioelèctrics d'un vaixell.
 • Apartat C. Procediments d'explotació del SMSSM i utilització pràctica detallada dels subsistemes i equips de SMSSM.
 • Apartat D. Procediments d'explotació i reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques.

(El contingut detallat de cada apartat es pot veure al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83046)

Aquestes pràctiques homologades de navegació a vela de 16 heres de duració només s'han de fer en una ocasió per obtenir una titulació nàutic, per tant si s'han realitzat prèviament amb la titulació PNB, ja no serà necessari realitzar per a les titulacions PER o superiors.

Les pràctiques de navegació a vela s'han de fer en un veler de més de 6 metres d'eslora, es faran en règim de singladura, fent una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació.

La Escola Port compte en la seva base del Port Olímpic amb dues unitats de velers de 10 m homologats per la Generalitat de Catalunya per la realització d'aquestes pràctiques homologades de navegació a vela . Ambdues embarcacions estan equipades amb tots els elements electrònics i de seguretat que obliga l'actual normativa, a més de la seva corresponent assegurança a tot risc i per a tots els tripulants.

  Temari:

 • Apartat 1. Teoria de la navegació a vela
 • Apartat 2. Eixàrcia i espelmes
 • Apartat 3. Maniobra a vela I
 • Apartat 4. Maniobra a vela II
 • Apartat 5. Maniobra a vela III
 • Apartat 6. Maniobra a vela avançada.
 • Apartat 7. Maniobres de seguretat
 • Apartat 8. Seguretat en la navegació a vela

(El contingut detallat de cada apartat es pot veure al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83046)

Incriu-te

  Pràctiques complementàries de caràcter voluntari la realització i superació habilita els posseïdors del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo a navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears. La realització d'aquestes pràctiques complementàries de navegació permetrà a més augmentar les atribucions d'eslora de 15 a 24 mts per als posseïdors de la titulació PER que les realitzin de forma voluntària.

  Les pràctiques reglamentàries de navegació , tindran una durada mínima de 24 hores (Illes) o 48 horas (Illes + Vela), de les quals, almenys 4 hores seran de navegació nocturna. Es realitzaran en una única sessió i en règim de travessa.

  Temari d'aquestes pràctiques:

 • Apartat 1. Preparació de la derrota i exercici d'abandonament.
 • Apartat 2. Revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Apartat 3. Manteniment d'una guàrdia efectiva de navegació.
(El contingut detallat de cada apartat es pot veure al BOE Núm. 247, 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83046)

Inscriu-te


Llegeix l'experiència de les últimes pràctiques al blog!

  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior al 95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, està ja no podrà canviar llevat que sigui per causa de força major demostrable *.Si un alumne no es presenta no podrà evaluársele i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça. Per aquesta raó l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un% de l'import de la pràctica quan tornin a presentar-se. els imports d'aquesta penalització són de 25 € per a les pràctiques de Ràdio i de 50 € per a les de Motor (seguretat i navegació) i de Vela.

* Causes de força major: Malaltia, accident, etc.